การจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม


ปฏิบัติการหมักปลาส้ม วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เทอม 1/2557
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2557


05. 2018