ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต

ตำแหน่งงานศิษย์เก่า

 

1. ศรัญญา
ตัวแหน่งนักโภชนาการ

โรงพยาบาลเอกชัย

-------------------------------------------------------------------------------------------

'

2. คมสัน ฉัตรวลีพร รหัสนักศึกษา 50422140021

นักวิจัย

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-------------------------------------------------------------------------------------------

3. นางสาวนันทิยา   เกตุแก้ว    รหัสนักศึกษา 52122214001   

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Chilled food 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------------

4. สุกัญญา ทองมาก รหัสนักศึกษา 52122214006
ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

5.  นางสาวนุชนาฏ   ชัชวาลการพาณิชย์ รหัสนักศึกษา 53122214015

ตำแหน่ง product specialist
บริษัท IMed จำกัด

-------------------------------------------------------------------------------------------

6.  นางสาวเกศินี   วรรณเผือก  รหัสนักศึกษา 53122214011
ตำแหน่ง Quality Control 

บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ

-------------------------------------------------------------------------------------------

05. 2018