กิจกรรมรับน้องใหม่ พ.ค.2556

(Freshmen Welcoming Ceremony During May 2013)

10. 2017