งานวิจัยของอาจารย์

     

ชื่อ : ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล   

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา    - ชีวเคมี 1    - เคมีอาหาร

ผลงานวิจัย

   - สารสำคัญในพืชสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

   - สมบัติของเอนไซม์แอนติออกซิแดนท์ของพืช ในภาวะ abiotic stress

   - การใช้เทคนิค PCR ในการตรวจโรคปูท้องแดง

   - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิ
  

ชื่อ : ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

   - วิศวกรรมชีวเคมี

ผลงานวิจัย

- Brenner, T., Achayuthakan, P., Nishinari, K. (2556). Linear and nonlinear rheology of mixed polysaccharide     gels. Pt. I. Young's Modulus, ring                    extension and uniaxial compression tests. Journal of Texture Studies, 44, 66-74.

Achayuthakan, P., Suphantharika, M., BeMiller, J.N. (2555).  Confocal laser scanning microscopy of dextran-rice starch mixtures. Carbohydrate Polymers, 87, 557-563.

- Viturawong, Y., Achayuthakan, P., Suphantharika, M. (2551).  Gelatinization and  rheological properties of rice starch/ xanthan mixtures: Effects of molecular weight of xanthan and different salts, Food Chemistry, 111, 106-114.

 - Achayuthakan, P., Suphantharika, M. (2551). Pasting and rheological properties of waxy corn starch as affected by guar gum and xanthan gum,  CarbohydratePolymers, 71, 9-17.


-  Achayuthakan, P.,  Suphantharika, M.,  Rao, M. A. (2549).    Yield stress components of waxy corn starch-xanthan mixtures:   Effect of xanthan concentration and different starches. Carbohydrate Polymers, 65, 469-478. 

ชื่อ : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์


เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

   - วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1


ผลงานวิจัย

- การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบเค็มที่สามารถสร้างไฮโดรไลติกเอนไซม์

- การย่อยสลายน้ำมันปาล์มโดยแบคทีเรียชอบเค็ม

- การย่อยสลายไขมันโดยเอนไซม์ชอบเค็มตรึงรูป  
ชื่อ : ดร.โสพิศ สว่างจิตร

ผลงานวิจัย

- Molecular characterization of tomoto-infecting begomoviruses in  Thailand.

- Possible recombination of tomato-infecting begomoviruses in Thailand.

- The complete nucleotide sequence of Squash leaf curl China virus-[Wax gourd] and its phylogenetic relationship to other geminiviruses.

ชื่อ : ดร.คณิตดา ทองขาว

ผลงานวิจัย

 - คณิตดา ทองขาว,ชลอ ลิ้มสุวรรณ,นิติ ชูเชิด,สาธิต ประเสริฐศรี. 2550. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบธรรมชาติโดยปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นต่ำ. วารสารการประมง

 - คณิตดา ทองขาว,ชลอ ลิ้มสุวรรณ,นิติ ชูเชิด,สาธิต ประเสริฐศรี. 2550. การผลิตกุ้งกุลาดำขนาดใหญ่โดยวิธีปล่อยลูกกุ้งเสริมธรรมชาติ. เอกสารเผยแพร่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

 - Kanittada Thongkao, Siwaporn Longyant, Parin Chaivisuthangkura, Sombat Rukpratanporn Pattarin Sridulyakul, Paisarn Sithigorngul .  2009.  Production of Monoclonal Antibodies specific to Vibrio harveyi.  The 35 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT35) .

 - Sutee Wongmaneeprateep, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch prompamorn, Kanittada Thongkao, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird.  2010.  Effects of Water Temperature on the White Spot Syndrome Virus Infection in Postlarvae Litopenaeus vannamei.  Walailak Journal of Science and Technology.

 - Sutee Wongmaneeprateep, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch prompamorn, Kanittada Thongkao, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird.  2010.  Effect of high water temperature on the elimination of white spot syndrome virus in juveniles of Litopenaeus vannamei.  Kasetsart University Fisheries Research Bulletin.

 - Apiruedee Songsuk, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Kesinee Laisuthisan, Temdoung Somsiri, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch Prompamorn, Kanittada Thongkao, Saengchan Senapin . 2011.  Yellow head virus outbreaks in intensive freshwater culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand and its experimental infection at different salinity levels. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin.

 - Kanittada Thongkao, Siwaporn Longyant, Kun Silprasit, Paisarn Sithigorngul, Parin Chaivisuthangkura.  2013.  Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene.   Aquaculture Research. 


04. 2018