เกี่ยวกับสาขา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวถาพ
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เพื่อมให้นักศีกษามีความรอบรู้ในวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หลากหลาย
สาขาในลักษณะผสทผสานกันแบบสหวิทยาการ โดยการนำทรัพนากร
ธรรมชาติทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และด้านการแพทย์
    บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายการควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิด นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
05. 2018