สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

       เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน

ประกอบด้วย รศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประธาน) ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (กรรมการคนที่ 2) อาจารย์วรรณี สุทธใจดี จากการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป


รายละเอียด
04. 2018