อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีแป้งและน้ำตาล ไฮโดรคอลลอยด์ รีโอโลยี
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- M.Sc. (Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, Thailand
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Postdoctoral Researcher, Osaka City University, Japan

เว็บไซต์ 
www.teacher.ssru.ac.th/piyada_ac/

อาจารย์

ผศ.ดร.จันทนา  กาญจน์กมล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ความเชี่ยวชาญ : ชีวเคมี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การสกัดสารทุติยภูมิจากพืช
วุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/chantana_ka/


อาจารย์

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : ผศ.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์
: www.teacher.ssru.ac.th/sirilak_na


อาจารย์

ดร.โสพิศ   สว่างจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : ดร.โสพิศ สว่างจิตร 
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์
: www.teacher.ssru.ac.th/sopid_saอาจารย์

ดร.คณิตดา   ทองขาว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : ดร.คณิตดา ทองขาว
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญ : ภูมิคุ้มกันวิทยา, อณูชีววิทยา, พัฒนาชุดตรวจสอบแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio sp.,
โรคสัตว์น้ำ, นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายวิชาที่สอน
- English for biotechnology I             - วิศวกรรมชีวเคมี
- English for biotechnology II           - การจัดการสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีชีวภาพ 2                          - นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                - พันธุศาสตร์
- วิศวกรรมชีวเคมี
เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/kanittada_th
 

No Data

04. 2018