1. ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ได้เดินทางไปทำงานวิจัย ณ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
    ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤษภาคม 2554
Prof.Dr.Nishinari K. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ได้เดินทางไปทำงานวิจัย ณ Purdue University
Whistler Center for Carbohydrate Research, Indianapolis, USA เมื่อวันที่ 26 ก.ย.– 15 พ.ย. 2551
ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ณ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย Purdue รัฐ Indianapolis สหรัฐอเมริกา
อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร Purdue University
ห้องปฏิบัติการ Carbohydrate Polymer ของ Prof. James N. BeMiller
ห้องปฏิบัติการ Carbohydrate Polymer ของ Prof. James N. BeMiller
อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร Purdue University
ทางเข้าตึกภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร Purdue Universityผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ถ่ายรูปร่วมกับ Prof. James N. BeMiller


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทาง

                   ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Laser Microscopy และ เครื่อง Scanning Electron Microscope และทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Prof. Dr. James N. BeMiller ทางด้านการศึกษา Surface pores และ Channels ของแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสำปะหลัง จากหัวข้อวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
05. 2018